Veelgestelde vragen

Over FBNA

Wat voor stichting is FBNA?

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1936. De stichting is een samenwerkingsverband van geldgevende fondsen, donateurs, de gemeente Amsterdam en lokale hulpverleners. FBNA werkt op basis van rechtvaardigheid en probeert in iedere situatie maatwerk te bieden.

Wat is de relatie met de gemeente Amsterdam?

FBNA opereert onafhankelijk van de gemeente Amsterdam, maar werkt wel nauw samen met de gemeente. Samen onderzoeken we knelpunten in het armoedebeleid en bedenken we (maatwerk)oplossingen, die we in de praktijk toetsen. De gemeente Amsterdam betaalt daarnaast onze bureaukosten, zodat 100% van alle donaties ten goede komt aan kwetsbare Amsterdammers.

Hoe komt FBNA aan geld om hulp te verlenen?

Het werk van FBNA is mogelijk dankzij giften van vermogensfondsen en donaties van inwoners en bedrijven. Een aantal landelijke en Amsterdamse vermogensfondsen levert de grootste bijdrage aan ons giftenbudget.

Kan het geld op raken?

We hebben voldoende budget om giften toe te kennen voor financiële noodsituaties die wij voorgelegd krijgen. Gedurende het jaar houden we bij hoeveel aanvragen er binnen komen en hoeveel middelen we nog beschikbaar hebben. Indien het geld dreigt op te raken, doen we een oproep aan ons netwerk van geldgevende fondsen.

Aanvragen

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Medewerkers van meer dan 60 organisaties in Amsterdam kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen als zij financiële nood constateren. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde. Amsterdammers kunnen zelf niet rechtstreeks hulp aanvragen.

Voor wie kan een aanvraag worden ingediend?

Voor inwoners van Amsterdam in een financiële noodsituatie. Begeleidt u iemand die in een andere gemeente woont? Kijk op www.sunnederland.nl of daar ook een noodfonds actief is.

Hoe weet ik wanneer ik een aanvraag in kan dienen?

Er moet financiële nood geconstateerd zijn én er moet geen andere oplossing mogelijk zijn. Als u als professionele hulpverlener heeft geconstateerd dat er financiële nood in een huishouden is, kijkt u of andere regelingen of voorzieningen mogelijk een oplossing bieden om deze noodsituatie op te lossen. Het gaat dan om bestaande voorzieningen vanuit de gemeente of het Rijk, zoals:
• Gemeentelijke Kredietbank
• Bijzondere Bijstand
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Zorgverzekeringswet (ZVW)
Kijk hier voor de volledige lijst met tips en voorzieningen.
Soms duurt het te lang voordat deze voorzieningen uitkomst bieden of weet u al wat de uitkomst van een aanvraag is. In dat geval kunt u een beroep doen op FBNA.

Hoe ziet het aanvraagproces er uit?

Het proces van de aanvraag bestaat uit vijf stappen. Van het vaststellen van de nood tot het besluit of FBNA een gift toekent. Ga naar de pagina Aanvragen voor het volledige proces.

Waarom moet ik inzicht geven in financiën?

Om de (financiële) nood vast te kunnen stellen. Het beschikbare leefgeld na aftrek van vaste lasten vergelijken we met de norm van het Nibud. Om de hoogte van het leefgeld te bepalen, hebben we een overzicht met inkomsten en uitgaven nodig. FBNA moet bovendien over alle uitgaven verantwoording afleggen aan fondsen, donateurs en de accountant.

Wat moet ik aanleveren als ik een aanvraag indien?

Om de nood te kunnen vaststellen kijken we zowel naar het beschikbare leefgeld in relatie tot de Nibudnorm als naar de persoonlijke situatie. We hebben daarom naast een overzicht van inkomsten en uitgaven ook een motivatiebrief nodig waarin de aanvraag wordt toegelicht. FBNA probeert in iedere situatie maatwerk te bieden. Kijk hier voor de mee te sturen stukken met een aanvraag.

Hoe vaak kan voor dezelfde cliënt een gift worden aangevraagd?

Er kan niet onbeperkt worden aangevraagd bij FBNA. In principe doen we maar één keer een gift. De reden hiervan is dat het belangrijk is dat de gift bijdraagt aan een duurzame verbetering van de probleemsituatie. Met de hulpverlener bespreken we wat daarvoor nodig is. We helpen liever één keer flink, zodat mensen niet nodeloos blijven vastzitten in een uitzichtloze situatie. Daarmee creëren we perspectief. Het is echter niet uitgesloten dat er vaker dan één keer een gift aangevraagd kan worden. Wilt u voor een tweede keer aanvragen? Neem dan even contact met ons op.

Waarvoor kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

Noodhulp voorziet in wat het meest noodzakelijk is in het dagelijks leven.
Denk aan een bijdrage voor:

  • levensmiddelen voor enkele weken (bijvoorbeeld in afwachting van een uitkering)
  • wonen (inclusief wassen, koken en koelen)
  • kleding, schoenen
  • een baby-uitzet
  • activiteiten voor kinderen

Ook extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke uitgaven voor kinderen of het verlengen van een legitimatiebewijs kunnen acute noden zijn.

FBNA levert maatwerk. Nood is in elk huishouden verschillend. Twijfel je of er sprake is van nood en waarvoor je een aanvraag kan doen? Neem contact met ons op!

 

Waarvoor kan GEEN financiële bijdrage worden aangevraagd?

FBNA helpt NIET bij afbetalen van schulden en structurele uitgaven. Bij ernstige schuldproblemen biedt het Doorbraakfonds wellicht mogelijkheden.
In geval van twijfel: bel ons. T: 020 420 1984. Wij adviseren en denken graag mee.

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie over de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit al binnen 24 uur. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van alle gevraagde bijlagen, essentieel.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van uw hulpvraag. In 2018 varieerden de giften van € 50 tot € 3.000,-.
Het gemiddelde bedrag per aanvraag is € 500,-.

Hoe is de privacy van de cliënten geregeld?

FBNA hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Hier vindt u onze privacy verklaring.

Doneren

Kan ik geoormerkt doneren?

Bij het doen van een donatie kan altijd een bestemming worden aangegeven. Ook is er de mogelijkheid de donateur te laten weten hoe de gift is besteed. Deze informatie wordt verstrekt met inachtneming van de privacy-wetgeving en de privacyverklaring van FBNA.

Kan ik als bedrijf of particulier ook doneren?

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt FBNA steunen met een eenmalige of periodieke gift. Ga daarvoor naar onze donatiepagina. FBNA wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Elke bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. Dit is mogelijk omdat de gemeente Amsterdam onze bureaukosten betaalt.

Kan ik u helpen?