Privacyverklaring

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) biedt sinds 1936 financiële hulp aan Amsterdammers, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, en voor wie voorliggende voorzieningen niet (tijdig) beschikbaar zijn. Dienst- en hulpverleners doen een beroep op FBNA als zij ‘nood’ constateren. FBNA bekijkt vervolgens de mogelijkheid tot een gift op basis van de persoonlijke- en financiële noodzaak.

Om de nood te kunnen wegen is informatie over zowel de persoonlijke als financiële situatie van een huishouden noodzakelijk. Omdat wij geen structurele hulp kunnen bieden aan Amsterdammers nemen wij in onze besluitvorming mee of iemand in de afgelopen 5 jaar een gift heeft gehad. Dat is de reden waarom wij een bewaartermijn van 5 jaar hebben ingesteld.
Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij als fonds zeer privacy gevoelige gegevens verwerken. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en zodoende worden er maatregelen genomen om misbruik en verlies ervan tegen te gaan.

Natuurlijk kunt u te allen tijde verzoeken om gegevens in te zien of te verwijderen bij FBNA.

Verzoeken hiertoe kunnen altijd (en enkel) via aanvragende organisaties gedaan worden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

 

Privacyverklaring

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.fbna.nl
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, Postbus 17227, 1001 JE Amsterdam 020 420 1984.
De bureaumanager is de Functionaris Gegevensbescherming van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Zij is te bereiken via info@fbna.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
FBNA verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens / e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • (financiële) gegevens die worden aangeleverd om een aanvraag te behandelen

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
FBNA verwerkt niet actief het Burgerservicenummer (BSN) van personen. Het BSN kan wel bij ons terecht komen doordat op de kopie van het identiteitsbewijs nagelaten wordt het BSN weg te strepen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FBNA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van een betaling en/of;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Communicatie (tel/email) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
FBNA besluit niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FBNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens      
Personalia huishouden in nood
 
Bankrekeningnummer huishouden in nood
 
Personalia convenantpartners
 
Bankrekeningnummer convenantpartners
 
Mailadres
Bewaartermijn                        
5 jaar*
 
5 jaar*
 
 
5 jaar*
 
5 jaar*
 
 
tot afmelding*
Reden
Afhandeling aanvragen
 
Afhandeling aanvragen
 
 
Afhandeling aanvragen
 
Afhandeling aanvragen
 
 
Nieuwsbrieven
 

 

* U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen via convenantpartners.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief kan via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief.

 

Cookies
FBNA maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ten behoeve van de besluitvorming rond donaties die verbonden zijn aan projecten worden in sommige gevallen gegevens gedeeld met derden. Dit zijn bijvoorbeeld betrokken ambtenaren van de gemeente Amsterdam en betrokken medewerkers van de Maatschappelijke dienstverlening.

FBNA verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

FBNA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FBNA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FBNA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u (via de aanvragende organisatie) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fbna.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FBNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat ons dat weten via info@fbna.nl.

 

Kan ik u helpen?