Aanvragen: de spelregels

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) verstrekt financiële- en materiële hulpverlening, op verzoek van dienst- en hulpverleners, aan inwoners van Amsterdam die in urgente financiële noodsituaties verkeren en waarbij een voorliggende voorziening niet (of niet tijdig) beschikbaar is.

Voor een aanvraag bij FBNA zijn verschillende gegevens noodzakelijk ter verantwoording van onze gift aan fondsen, donateurs en accountancy. Onvolledige aanvragen moeten vaak noodgedwongen langer blijven liggen, waardoor de verantwoording voor financiële noodzaak moeilijker is aan te tonen.

Dit zijn de spelregels

 1. Wanneer u twijfelt of iemand in aanmerking komt voor een gift zoek dan als dienst-/ hulpverlener telefonisch contact met het FBNA bureau om de individuele noodsituatie voor te leggen aan één van de behandelaars (telefonisch: 020-4201984).
 2. De dienst-/hulpverlener vult het aanvraagformulier in. Als de cliënt -in het kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid- (een deel van) het formulier zelf invult, is het belangrijk dat de aanvrager dit in de begeleidende brief vermeldt.
 3. De cliënt ondertekent altijd het formulier en in het kader van het ‘vier-ogen-principe’ tekenen de dienst-/hulpverlener en zijn/haar leidinggevende.
 4. Stuur de gevraagde bewijsstukken mee. Zoals een kopie van een geldig ID/Paspoort (tenzij de aanvraag juist een ID/paspoort betreft). Bankafschriften (niet ouder dan twee maanden) met een actueel saldo kunt u downloaden via internetbankieren. Wij accepteren geen mutatieoverzichten.
 5. Stuur als toelichting altijd een motivatie mee van de hulpverlener en waar nodig een aanvullende rapportage, op briefpapier van de organisatie/ instelling.
  Ga daarbij uit van de 4 W's:
  • WIE betreft het
  • WAT wordt aangevraagd
  • WAARVOOR is de gift bestemd
  • WAAROM wordt de aanvraag ingediend
  Betreft het een aanvraag voor woninginrichting of witgoed, dan is het NOODZAKELIJK dat er een huisbezoek is afgelegd door de dienst-/hulpverlener.
 6. Bij een aanvraag voor witgoed vult u als bijlage bij het aanvraagformulier de bijlage BCC in. Op dit formulier tekent ook de cliënt voor de bruikleenprocedure.
 7. Een gift wordt in de regel overgemaakt naar de (cliënt-/derden)rekening van de organisatie/ instelling. Vermeld daarom altijd het bankrekeningnummer van de aanvragende instelling.
 8. Een gift is in principe niet mogelijk voor schuldsanering, studiefinanciering, medische behandelingen en reiskosten. U kunt een specifieke situatie en de urgentie voor een gift wel altijd telefonisch voorleggen aan het bureau.
 9. Leefgeld kan worden verstrekt, als de cliënt tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen.
 10. FBNA vertrouwt erop dat de gift wordt besteed aan datgene wat is aangevraagd. Blijkt tussen aanvraag en donatie dat een andere nood dringender moet worden opgelost, meldt dit dan.
 11. Op basis van het vertrouwen worden geen bonnen/bewijzen opgevraagd. De aanvrager wordt geacht de bewijzen te bewaren. FBNA behoudt zich het recht voor, relevante bewijsstukken -al dan niet steekproefsgewijs- te controleren.