Projecten

Pilot eigen risico GGZ behandeling

Jeugd-GGZ behandelaars signaleerden dat het eigen risico een groot obstakel is voor een kwetsbaar deel van de cliënten. Tot de leeftijd van 18 jaar worden jeugd-GGZ behandelingen conform de wet vergoed door de gemeente. Wanneer jongeren 18 worden gaan zij over van de jeugdwet naar de zorgverzekeringswet. Zij moeten dan een verplicht eigen risico van minimaal € 385,- (en maximaal € 885,-) per jaar betalen. Voor een deel van de jongeren is dat een reden om hun behandeling stop te zetten.

Om de zorgcontinuïteit te bevorderen is FBNA samen met de gemeente Amsterdam (wethouder Jeugd Simone Kukenheim) per 1 december 2017 een pilot gestart. In deze pilot wordt onderzocht of door het vergoeden van een deel van het eigen risico wordt voorkomen dat Amsterdamse jongeren die nog niet zijn uitbehandeld de hulp staken. Alleen dat deel van het eigen risico dat door de GGZ-behandelaar in rekening wordt gebracht, komt voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden

  1. De cliënt is op 17-jarige leeftijd in behandeling voor GGZ problematiek (jeugdwet) in Amsterdam
  2. De cliënt is woonachtig in Amsterdam
  3. De cliënt is in behandeling bij een aanbieder van Jeugd-GGZ in Amsterdam
  4. De behandeling loopt door op 18-jarige leeftijd (zorgverzekeringswet)
  5. De professionele inschatting van de behandelaar is dat het betalen van het eigen risico kan leiden tot het stoppen van de behandeling
  6. Het is noodzakelijk dat de behandeling wordt voortgezet
De procedure
Als aan de voorwaarden wordt voldaan en de GGZ-behandelaar schat in, dat vergoeding van het eigen risico kan voorkomen dat de jongere de behandeling stopt, kan de behandelaar samen met de jongere een aanvraag indienen.
De behandelaar stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar FBNA. Samen met het expertpanel (van het Doorbraakfonds) wordt bekeken of de jongere in aanmerking komt voor een gift. Naast een eventuele gift, kan het expertpanel advies geven op andere leefgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, werk of wonen. Als besloten wordt een gift toe te kennen, maakt FBNA het bedrag direct over aan de zorgverzekeraar.

Het aanvraagformulier bevat twee delen

  • Aanvraagformulier – in te vullen door de cliënt, indien nodig met hulp van de behandelaar
  • Een verklaring van de behandelaar waarom deze cliënt in aanmerking komt voor vergoeding

  Download het aanvraagformulier